Примерна новина
Пътнически Автотранспорт

Дружеството е основано на 19.02.1992, приемник на Автокомбинат Шумен, съществуващ от 1959 г. Регистрирано в Търговския регистър на Шуменски окръжен съд с решение № 17/1992. Основния предмет на дейност е извършване на обществен превоз на пътници в страната и чужбина; ремонт и сервизно обслужване на автобуси, леки и тежкотоварни автомобили; извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства; търговия с гориво-смазочни материали, гуми и резервни части за автомобили.